Pathlab Thailand

Tác giả: admin

Cập nhật: 28 May, 2024

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3874.9307661408493!2d100.54653200000001!3d13.7830471!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e29c1e827974bb%3A0x6b2ca4ed8ee97957!2sPhahon%20Yothin%20Place%20Plaza%20Building%2C%20Khwaeng%20Samsen%20Nai%2C%20Khet%20Phaya%20Thai%2C%20Krung%20Thep%20Maha%20Nakhon%2010400%2C%20Th%C3%A1i%20Lan!5e0!3m2!1svi!2s!4v1716878842596!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm