Pathlab Singapore

Tác giả: admin

Cập nhật: 28 May, 2024

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15954.978699087607!2d103.8790129!3d1.3292335!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31da178809c78e2f%3A0xdbc8b017f1208d94!2sAlpha%20Building!5e0!3m2!1svi!2s!4v1716875322996!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm