Pathlab Myanmar

Tác giả: admin

Cập nhật: 28 May, 2024

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d3820.006413559023!2d96.17202437577018!3d16.7763565201189!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2s!5e0!3m2!1svi!2s!4v1716878425473!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm