Pathlab Indonesia

Tác giả: admin

Cập nhật: 28 May, 2024

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3966.7251618121395!2d106.89796047573087!3d-6.167546560443596!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2e69f52f6012c981%3A0x19af0a6bd5461160!2sJl.%20Boulevard%20Raya%20Blok%20TT2%20No.20%2C%20RT.4%2FRW.5%2C%20Klp.%20Gading%20Tim.%2C%20Kec.%20Klp.%20Gading%2C%20Jkt%20Utara%2C%20Daerah%20Khusus%20Ibukota%20Jakarta%2014240%2C%20Indonesia!5e0!3m2!1svi!2s!4v1716878215141!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm