Pathlab Cambodia

Tác giả: admin

Cập nhật: 28 May, 2024

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.2203818522066!2d104.9140865!3d11.5360427!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310950e772b5fd03%3A0xf999fc7afd7738ea!2s339%20St%20163%2C%20Phnom%20Penh%2C%20Campuchia!5e0!3m2!1svi!2s!4v1716878782124!5m2!1svi!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm