1974

Tác giả: admin

Cập nhật: 1 November, 2023

Trụ sở xuyên biên giới đầu tiên của Pathlab được thành lập tại Malaysia.

Đặt ký gói xét nghiệm

1. Gói dịch vụ

Tổng

 

2. Tổng

    Đặt lịch xét nghiệm